Wczytuję dane...
Karty podarunkowe

Dawanie prezentów nigdy nie było tak łatwe! Karta podarunkowa OneZero.pl pasuje zawsze i na każdego. Nigdy więcej nietrafionych prezentów! 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

Zamów bon, dokonaj przedpłaty jego wartości, a otrzymasz od nas elektroniczną kartę podarunkową którą możesz: – wysłać osobie obdarowanej mailem (nawet na sam koniec świata!) – wydrukować i wręczyć samodzielnie.

Możesz także zamówić, wysyłkę tradycyjnej, pięknie opakowanej wersji drukowanej pod wskazany adres.  

Każdy bon ważny jest przez 3 miesiące od daty jego wydania. Może zostać zrealizowany w dowolnym momencie, na zakup dowolnych produktów. Prezent wręczysz nawet dzisiaj a obdarowany zrealizuje go wedle potrzeby, przebierając pośród kilku tysięcy towarów czy też polując na niebagatelną okazję. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

wzór karty podarunkowej

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

REGULAMIN ZAKUPU ORAZ REALIZACJI „ KART PODARUNKOWYCH”

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.onezero.pl prowadzony jest przez prowadzony jest przez Red Line Tomasz Kaźmierski z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Korczak 24, wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem 30335/2005, NIP: 618-000-20-14, Regon: 250698136; w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Kart Podarunkowych ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej: 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje: 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

WYDAWCA Red Line Tomasz Kaźmierski z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Korczak 24, wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem 30335/2005, NIP: 618-000-20-14, Regon: 250698136 prowadzącą działalność gospodarczą: 

w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (serwis Sklep Internetowy OneZero.pl działający pod adresem http://www.onezero.pl), w lokalu przy ul. Górnośląskiej 82 - Galeria Amber, 62-800 Kalisz (Salon stacjonarny ONE ZERO), pod adresem ul. Korczak 24 lok. 69 62-800 Kalisz (Siedziba firmy). 

NABYWCA oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy elektroniczną, bądź drukowaną Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

UŻYTKOWNIK oznacza każdorazowego posiadacza Karty Podarunkowej OneZero.pl;

KARTA PODARUNKOWA oznacza bon towarowy w wersji drukowanej oraz w formacie pliku pdf do wydruku o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w lokalach wydawcy (serwis Sklep Internetowy OneZero.pl oraz Sklep stacjonarny ONE ZERO);

TOWARY oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym OneZero.pl oraz w Sklepie stacjonarnym ONE ZERO

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

1. Przedmiot 

1.1. Regulamin określa tryb realizacji Kart Podarunkowych (dalej w treści zamiennie zwany „Bon Prezentowy” lub „Bon” ) wydawanych przez Wydawcę

1.2. Bony Prezentowe wydawane są w nominałach 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta. 

1.3. Bon Prezentowy stanowi znak legitymacyjny na okaziciela w rozumieniu obowiązujących przepisów i jest realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie. 

1.4. Bon Prezentowy jest ważny i aktywny przez 3 miesiące od jego wydania.

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

2. Bon Prezentowy 

2.1. Bon Prezentowy stwierdza obowiązek świadczenia Sklepu do wysokości nominału Bonu i tym samym uprawnia okaziciela Bonu do bezgotówkowego nabycia towarów w Sklepie do wysokości nominału Bonu. 

2.2. Nabywca Bonu ma możliwość zadecydowania, czy sam zrealizuje Bon w Sklepie czy przekaże go innej osobie. 

2.3. Bon Prezentowy nie podlega realizacji po upływie terminu ważności. 

2.4. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na gotówkę, jak również na inny Bon Prezentowy. 

2.5. Bon Prezentowy nie uprawnia do zwrotu różnicy ceny w przypadku, gdy łączna wartość brutto nabytych w zamian za Bon Prezentowy towarów jest niższa niż jego wartość nominalna. 

2.6. Bon Prezentowy nakłada na okaziciela Bonu obowiązek uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zakupu będzie przewyższała wartość nominalną Bonu. 

2.7. Sklep spełniając świadczenie na rzecz okaziciela Bonu staje się zwolniony z obowiązku świadczenia na wypadek gdyby w późniejszym czasie podniesiono, że okaziciel Bonu na rzecz, którego świadczył Sklep, wszedł w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Sklep spełniając świadczenie do rąk okaziciela Bonu działał w złej wierze, tzn. gdy wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że okaziciel Bonu jest nieuprawniony do świadczenia. 

2.8. Oferowany przez Sklep Bon Prezentowany jest wydawany w postaci Bonu na okaziciela i występuje w dwojakiej postaci: 

  • Bon Prezentowy w wersji papierowej w formie oryginalnego druku - dostarczany do Nabywcy na wskazany podczas zamówienia adres. 
  • Bon Prezentowy w formacie pliku PDF - przesyłany do Nabywcy w drogą elektroniczną. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

2.9. Bon Prezentowy w wersji papierowej 

2.9.1. Bonem Prezentowym w wersji papierowej, w rozumieniu Regulaminu, jest oryginalny druk, który spełnia łącznie następujące warunki: 

  1. został wystawiony przez ONE ZERO, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i opatrzony został unikalnym kodem,
  2. nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
  3. nastąpiła jego aktywacja, 
  4. nie nastąpiła jego dezaktywacja, 

2.9.2. Wydawca opatruje Bony Prezentowe datą ważności naniesioną na druku Bonu. 

2.9.3. Nie stanowi Bonu Prezentowego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w pkt. 2.9. 

2.9.4. Bon Prezentowy w wersji papierowej można użyć tylko do zrealizowania jednej transakcji zakupu bezgotówkowego, co oznacza, że po użyciu Bon ten traci swą ważność i nie można go wykorzystać ponownie nawet w przypadku, gdyby transakcja realizacji Bonu nie opiewała na pełną nominalną wartość Bonu. Jedna transakcja może zawierać nabycie kilku produktów za łączną cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

2.10 Bon Prezentowy formacie pdf 

2.10.1. Bonem Prezentowym w formacie pdf, w rozumieniu Regulaminu jest Bon, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) został utrwalony przez OneZero.pl w formie cyfrowej w formie pliku pdf do wydruku,

b) utrwalony w formie cyfrowej plik w formacie pdf zawiera Bon Prezentowy, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w treści przesłanego wraz z Bonem maila zostanie podany unikalny kod oraz data ważności Bonu

c) nastąpiła jego aktywacja

d) nie nastąpiła jego dezaktywacja, 

2.10.2. Bon Prezentowy w formie pliku cyfrowego w formacie pdf do wydruku można użyć tylko do zrealizowania jednej transakcji zakupu bezgotówkowego, co oznacza, że po użyciu, Bon ten traci swą ważność i nie można go wykorzystać ponownie nawet w przypadku, gdyby transakcja realizacji Bonu nie opiewała na pełną nominalną wartość Bonu. Jedna transakcja może zawierać nabycie kilku produktów za łączną cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu. 

2.10.3. Bon Prezentowy w formie pliku cyfrowego w formacie pdf do wydruku można użyć tylko do zrealizowania transakcji zakupu wyłącznie w Sklepie internetowym www.onezero.pl

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe


3. Zakup Bonu Prezentowego 

3.1. Zakup Bonu Prezentowego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Bonu Prezentowego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Bonu zgodnie z aktualną polityką rabatową Sklepu. 

3.2. Karty Prezentowe nie mogą zostać użyte do zakupu kolejnych
Kart Prezentowych.

3.3.. Nabywca w chwili opłacenia bonu prezentowego otrzymuje od Wydawcy: 

a) paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie i wartość nominalną nabywanego bonu,
b) unikatowy kod aktywacyjny bonu prezentowego OneZero.pl

3.4. Paragon fiskalny (lub na życzenie Faktura VAT) zostanie wydany osobie dokonującej zakupu produktów oferowanych w sklepie stacjonarnym oraz internetowym www.onezero.pl przy użyciu Bonu, na wartość tychże produktów. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

4. Aktywacja i Dezaktywacja 

4.1. Wydawca dokonuje aktywacji Bonu Prezentowego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Prezentowego. 

4.2. Dezaktywacja Bonu Prezentowego następuje: 

a) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Bonu Prezentowego,
b) wskutek czynności Wydawca dokonanej na wniosek Nabywcy Bonu, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres onezero@onezero.pl przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć, wyłącznie z powodu utraty Bonu Prezentowego. 

c) bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności dokonaną w sposób bezgotówkowy (np. kartą płatniczą) za Bon Prezentowy wobec Wydawcy o czas nie krótszy, niż 3 dni. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

5. Realizacja Bonu Prezentowego w sklepie stacjonarnym 

5.1. Wydawca zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Bon Prezentowy: 

a) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu Prezentowego,
b) poprzez wydanie w zamian za Bon Prezentowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w sklepie stacjonarnym, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Bonu Prezentowego, przy czym: 

c) Wydawca nie uwzględnia przy realizacji Bonu Prezentowego, rabatów które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

6. Realizacja Bonu Prezentowego w sklepie internetowym 

6.1. Wydawca zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Bon Prezentowy: 

a) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu Prezentowego,
b) poprzez wydanie w zamian za Bon Prezentowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w sklepie internetowym, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Bonu Prezentowego, przy czym:
c) Wydawca nie uwzględnia rabatów przy realizacji Bonu Prezentowego, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy.

6.2. W trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym, po dodaniu produktu/ów do koszyka należy kliknąć w przycisk „ZAPŁAĆ KARTAMI PODARUNKOWYMI” i wpisać unikalny kod widniejący na Bonie (wielkość liter ma znaczenie). Po kliknięciu „DODAJ” wartość brutto koszyka zostanie umniejszona o wartość Bonu. 

6.3. W jednym zamówieniu można użyć klika bonów o różnym nominale i terminie ważności.

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

7. Zwroty produktów zakupionych przy użyciu Bonów 

7.1. Klient, który dokonał zakupów w sklepie internetowym przy użyciu Bonu, dokonujący zwrotu towaru zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, w zamian za zwracany towar otrzymuje inny bon o takim samym nominale.

7.2. Nowy bon zostanie wydany na okres kolejnych trzech miesięcy od daty zarejestrowania zwrotu. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

8. Reklamacje 

8.1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Bonu Prezentowego należy przesyłać na adres onezero@onezero.pl lub złożyć na piśmie w Sklepie. Reklamacja powinna zawierać: 

a) datę kiedy nie zrealizowano Bonu Prezentowego,
b) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
c) numer seryjny Bonu Prezentowego. 

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Wydawca zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację. 

8.2. Wydawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 8.1 niniejszego Regulaminu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia. 

8.3. W wyniku uznania Reklamacji, Wydawca dokona realizacji Bonu Podarunkowego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Bon Podarunkowy można było zrealizować, wyda Bon Podarunkowy w nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji. 

8.4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy. Unikatowy kod bonu prezentowego OneZero.pl może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu Bonu Podarunkowego OneZero.pl i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym. 

8.5. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu elektronicznego kodu Bonu Podarunkowego OneZero.pl.

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Sklepie Wydawcy oraz na stronie internetowej Wydawcy: www.onezero.pl. 

9.2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
9.3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. 

9.4. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

9.5. Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon prezentowy jest elektroniczną formą bonu towarowego.

9.5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 

9.6. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. 

http://www.onezero.pl/strony-informacyjne-karty-podarunkowe

PLIKI DO POBRANIA:

*pola obowiązkowe